Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Pomoc indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych

Każda sesja psychoterapii trwa 50 minut. Zwykle pierwsze spotkania (jedno lub dwa) mają charakter konsultacji, po których terapeuta wspólnie z pacjentem decydują o zasadach dalszej pracy, w tym konkretnych celach, częstotliwości spotkań.

Psychoterapia przeznaczona jest na przykład dla osób doświadczających trudności w relacjach z innymi, przeżywających lęki lub stres, który wydaje się nie do pokonania, znajdujących się w kryzysowej sytuacji życiowej, niepokojących się zbyt długo trwającym smutkiem, zmęczeniem i zniechęceniem, dręczonych trudnymi wspomnieniami z przeszłości – albo po prostu chcących lepiej poznać siebie.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Jacek Gientka, Katarzyna Misiniec, Magdalena SzwalginAnna Wojtaszczyk.

  

Coaching

Pierwsze spotkanie z coachem trwa 60 minut i ma charakter konsultacji, po których coach wspólnie z klientem decydują o zasadach dalszej pracy, częstotliwości i długości spotkań.

Coaching inspiruje, rozwija nowe strategie zachowań, pomaga doskonalić umiejętności, przekraczać własne ograniczenia i bariery dzięki indywidualnemu podejściu i traktowaniu człowieka jako całości. Pozwala realizować cele i stawać się coraz lepszym.

Coaching nie jest formą psychoterapii. Terapia zajmuje się głównie przeszłością: przyczynami obecnych zachowań i trudności. Coaching zajmuje się głownie przyszłością i pracą w teraźniejszości nad tym, jak wykorzystać własne mocne strony i zasoby do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Barbara Popławska

 

Terapia logopedyczna

Spotkanie z logopedą trwa 30 lub 50 minut. Pierwsze spotkanie to konsultacja, podczas której logopeda przeprowadza wywiad i ustala plan terapii.

Terapia logopedyczna osób dorosłych zajmuje się doskonaleniem mowy już ukształtowanej w zależności od zaburzenia, z jakim zmaga się pacjent. W przypadku terapii jąkania praca opiera się na zwiększeniu płynności mowy. Celem terapii dyzartrii jest usuwanie zaburzeń głosu poprzez rozwinięcie umiejętności wyraźnego mówienia. Terapia afazji opiera się na nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty, opracowywaniem metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu poprawy komunikacji z otoczeniem. Zajęcia obejmują również korektę nieprawidłowo realizowanych głosek (usuwanie wad wymowy), opanowywanie technik oddechowych, emisję głosu i prace nad dykcją, a przede wszystkim umiejętne stosowanie aparatu artykulacyjnego.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Monika Brzezińska

 

Terapia uzależnień

Każda sesja psychoterapii uzależnień trwa 50 minut. Zwykle pierwsze spotkania (jedno lub dwa) mają charakter konsultacji, po których terapeuta wspólnie z pacjentem decydują o zasadach dalszej pracy. Najlepiej, jeśli terapia indywidualna jest połączona z udziałem w grupie terapeutycznej dla uzależnionych.

Psychoterapia uzależnień przeznaczona jest dla osób, które doświadczają w swoim życiu szkód związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz pewnych form aktywności (hazard, zakupy, Internet). Z terapeutą uzależnień powinny się skonsultować również osoby, które dostrzegają objawy utraty kontroli nad zachowaniami, z którymi do tej pory sobie radziły.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Magdalena Szwalgin, Wojciech Karolak

 

 

Porady seksuologiczne

Spotkanie z psychologiem-seksuologiem trwa 50 minut. Podczas jednego-dwóch spotkań, przeprowadzany jest wstępny wywiad seksuologiczny. Zwykle kolejna wizyta to spotkanie psychoedukacyjne z zakresu prezentowanych przez pacjenta objawów i propozycja dalszego planu pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Następne spotkania skoncentrowane są na podejmowaniu działań mających na celu udzielenie pacjentowi konkretnej pomocy w przejawianych przez niego trudnościach.

Spotkania z psychologiem-seksuologiem skierowane są m. in. do osób, które nie czerpią przyjemności ze współżycia, reprezentują psychogenne zaburzenia erekcji, przejawiają trudności w zakresie popędu seksualnego (nadmierny, obniżony, brak), młodzieży i osób dorosłych przejawiającej deficyty w zakresie edukacji seksualnej.

Psycholog-seksuolog nie jest lekarzem, czyli nie może wypisywać środków farmakologicznych ani przeprowadzać badania fizykalnego pacjenta.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

 

Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od tytoniu

Każda sesja z psychologiem trwa 50 minut. Pierwsze spotkanie przeznaczane jest na zebranie wywiadu czyli informacji o tym, jak dokładnie wygląda sytuacja Klienta w kontekście palenia papierosów (również e-papierosa). Ustalany jest Indywidualny Plan Działania (IPD).

Podczas kolejnych wizyt następuje kontrola i ewentualna korekta Indywidualnego Planu Działania, który składa się z kilku faz: przygotowania do rzucenia palenia, palenia kontrolowanego, ograniczania, abstynencji, pracy nad utrzymaniem abstynencji. W czasie kolejnych sesji następuje również opracowanie strategii zastępczych, omawianie trudności - przyglądanie się temu co działa, co pomaga, a co utrudnia i przeszkadza. Ponadto otrzymacie Państwo informacje o szkodliwości, o e-papierosie, o lekach i możliwości ich włączenia w IPD tak, aby ich działanie było optymalne.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Anna Wojtaszczyk